Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 10 avgust – 14 avgust)

 

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 10 avgust – 14 avgust 94  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 12 kitoblar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
-Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar¬ 82 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashrlar fondida aks etgan.
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar 
Гёте,  Йоҳанн Вольфганг
        Фауст: трагедия/ Й. В. Гёте; таржимон Э. Воҳидов. -Иккинчи наш. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. -536 б. -("Kamolot" kutubxonasi). -5000 нусха.-ISBN 978-9943-27-312-2: 13000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/42-2596
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/42-2597
3. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31987/3 Инв. № 2015/42-А2596
4. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/42-А2597
УДК 821.112.2
 
 
Жаҳон адабиёти дурдоналари: Жилд I/масъул муҳаррир А. Х. Саидов; мухаррир А.Х. Саидов. -Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2015.  -612 б. -1000  нусха. -ISBN 978-9943-06-545-1: 20000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-32026/3/I Инв. № 2015/72-4886
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/72-4887
УДК 821(100)
 
 
 
 
 
Қодиров К.
      Ўзбекистон Республикасининг "Масъулияти чекланган ҳамда қўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида"ги қонунига шарҳлар: масъулияти чекланган ва қўшимча масъулиятли жамиятлар фаолиятида қўлланиладиган корпоратив ҳужжатлар намуналари/ К. Қодиров. -Тошкент: Norma, 2015. -432 б. -500 нусха. -ISBN 978-9943-21-034-9: 9000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43486/2 Инв. № 2015/54-A3404
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/54-A3405
УДК 658.114.44(575.1)(094.5.072)
 
 
 
          O'tkir zehnlilar kitobi. -Toshkent: O'qituvchi, 2015. -160 b. -8000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/54-A3435
 
 
 
 
 
       O'zbek milliy folklor san'ati va etnomadaniy qadriyatlar: o'quv qo'llanma/ - Toshkent: Navro'z, 2014. -176 b. -100 nusxa. -ISBN 978-9943-43-381-47-6: 10000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43626/2 Инв. 2015/72-4880
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/72-4881
УДК 81
 
 
 
 
 
 
Rus tilida 
 
Совершенствование деятельности и повышение роли местных Кенгашей народных депутатов: аналитический доклад-2015 /отв. ред. М. Саидахмедов; ред. М. Саидахмедов.  -Ташкент: Baktria press, 2015. -60 с. -Прилож.: с. 55-59 -200 экз.. -ISBN 978-9943-4414-9-1: 8000 сум.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр У-52707/0 Инв. № 2015/67-A4588
УДК 342.534
 
 
 
 
 
Сборник задач по алгебре: учебник для вузов /под ред. А.И. Кострикина; сост. В.А.Артамонов и др.; сост. В.А. Артамонов. -3-е изд., испр. и доп . -Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2001. -464 с. .: 19.202 сум
 
ББК 22.141я7
 
 
 
 
 
 
Сова Л.З.
      Исследования по языку зулу/ Л.З. Сова; Российская академия наук , Институт лингвистических исследований.  - СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2008. -228 с. -Указ.: с. 210-213 -480 экз.. -ISBN 5-7422-1740-4: 4971 сум.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр VI-347361 Инв. № 2015/62-3901
УДК 811.432.962.4
 
 
 
 
 
Кауфман А.Е.
      За кулисами печати: из воспоминаний старого журналиста / А.Е. Кауфман; Российская национальная библиотека; сост. В. Е. Кельнер; ред. И. И. Фролова; сост. В.Е. Кельнер ; ред. И.И. Фролова. -СПб. : Российская национальная библиотека, 2011. -222 с.  -Указ.: с. 200-211 -500 экз.. -ISBN 978-5-8192-0412-2: 9942 сум.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр V-258129 Инв. № 2015/62-3912
УДК 002:94(47)(093.3)
 
 
 
 
Гасанов,  Али
      Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана: учебник Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. -Баку: Şərq-Qərb, 2007.  -904 с. -Библиогр.: с. 898-903 -500 экз.. -ISBN 978-9952-34-100-3 (в пер.): 17500 сум.
1. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр VI-347356 Инв. № 2015/73-4976
УДК 327(479.24)
 
 
 
 
 
Xorijiy tillarda  
 
홍성찬,  / Ho'ng Song Chan
      토끼의 재판 / [To'kie chepan] / Quyonning sudi /. H. S. C. 홍성찬 ; 박은덕 / muharrir Pak In Dok. -Kyonggido': 보림 / [Po'rim], 2013. -34 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 25476 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-24886 Инв. № 2015/74-5085
УДК 821.531(0.053.2)
 
 
 
 
 
 
장영춘,  / Jang Yong Chun
      어떤 직유/ [Otton chigyu]/ Qiyoslar zamirida /. J. Y. C. 장영춘.  -Seul: 동방 /[To'ngbang], 2012. -120 b.  - ISBN 978-89-97578-99-3: 22780 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18477 Инв. № 2015/74-5062
УДК 821.531-1
 
 
 
 
 
 
한승오,  / Han Sing O'
      삼킨 꿈 / [Samkin kum] / Ichga yutilgan orzu: 땅에서 배운 십년 / [Tangeso peun shipnyon] / Yerda o'rganilgan 10 yil /. H. S. O. 한승오; 정홍수 / muharrir Jong Ho'ng Su. -Seul: 강 / [Kang], 2012. -184 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 27336 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18476 Инв. № 2015/74-5063
УДК 821.531-3
 
 
 
 
 
노천명,  / No' Chon Myong
      사슴 / [Sasim] / Kiyik /. N. C. M. 노천명; 이태선 / muharrir Li Te Son. -Seul: 창작시대 / [Changjakshide], 2012. - 160 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 18488 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18475 Инв. № 2015/74-5065
УДК 821.531-1
 
 
 
 
 
 
김의담,  / Kim Idam
      빨간 아이 / [Palgan ai] / Qizil bola: 상처받은 아이들의 성장통을 통해 깨닫게 되는 가족의 의미 / [Sangchobadin aidire songjangto'ngil to'nghe kedatke tvinin kajo'ge imi] / Oila qadrini qiyinchilikda ulg'aygan bolalar misolida bilish /. K. I. 김의담 ; 양정섭 / muharrir Yang Jong Sop.  -Seul: 작가와비평 / [Chakkavabipyong], 2012. -232 b. -ISBN 978-89-97578-99-3: 27336 so'm.
1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/V-18473 Инв. № 2015/74-5052
УДК 821.531-3
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar