Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2015 yil 27 aprel – 1 may)
 
Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yil 27 aprel – 1 maygacha 477  nomda bosma  nashrlar kelib tushdi. Bular: 
- Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 212 nomda kitoblar, 120 nomda avtoreferatlar Kitob saqlash, O`qish zallari, Xorijiy adabiyotar hizmatlarining asosiy va ko`makchi fondlarida;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar¬ 145 nusxada jurnallar, gazetalar, "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon", o`qish zallarida hamda davriy nashlar fondida aks etgan. 
 
Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tilidagi kitoblar
 
Sodiqjonova,  Zulfizar
      Ustoz sabog'i: shingil hikoya va qatralar.  - Тоshkent : Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2012.  - 36 b.  - 1000 nusxa. - ISBN 978-9943-06-441-6 : 6000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42364/0 Инв. № 2015/44-А2799
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/44-А2800
3. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/44-А2801
УДК 821.512.133-1/3
 
 
 
Хидоятова,  Дилафруз Абдугаффаровна
      Малака ошириш жараёнида интерфаол методлардан фойдаланиш: монография / Ўзбекистон Республикаси халқ таълими вазирлиги, Тошкент шаҳар педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш институти. - Тошкент : Abu matbuot-konsalt, 2014.  - 196 б. – 100 нусха.  - ISBN 978-9943-4152-2-5: 10000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43415/2 Инв. № 2015/44-А2835
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/44-А2836
УДК 371.14(035.3)
 
 
 
Usmonov S.
      Pedagogik faoliyat: uslubiy qo'llanma; o'qituvchi kitobi / S.Usmonov, R.O'rlov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi.  - Тoshkent : Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2014.  - 124 b.  - 1000 nusxa. - ISBN 978-9943-06-550-5: 10000 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43416/2 Инв. № 2015/44-А2765
2. ХР-Хранение (Общ.) Н-371 Инв. № 2015/44-А2766
3. ЧЗ1-Подсобный фонд Шифр Н-371 Инв. № 2015/44-А2767
УДК 371(072)
 
 
 
      Odam anatomiyasi va fiziologiyasi: akademik litseylarning o'quvchilari uchun darslik / Z.Malikov, M.Allamuratov, N.Sharafitdinxo'jayev; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus  ta'lim vazirligi.  - Toshkent : IQTISOD-MOLIYA, 2014.  - 264 b.  - 150 nusxa.  - ISBN 978-9943-13-475-1: 8400 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43274/2 Инв. № 2015/17-A1316
ББК 28.706ya722
 
 
 
 
 
Qodirov Y.
      O'simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi: O'quv qo''llanma / Y. Qodirov, D.A. Ravshanov, O.Q. Yunusov.  - Toshkent : IQTISOD-MOLIYA, 2014.  - 316 b.  - 300 nusxa   - ISBN 978-9943-13-481-2 (muqovada): 8300 so'm.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43289/3 Инв. № 2015/17-A1315
ББК 36.782
 
 
 
 
 
Электр қурилмаларни эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидалари.  - Тошкент : Nihol, 2014.  - 288 б.  - 8100 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2015/17-A1298
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайдахмедов О.
      Республика аграр ишлаб чиқариш соҳасини бошқаришнинг иқтисодий механизми асослари: монография / О.Сайдахмедов, У.Назарова;  Ўзбекистон Республикаси  олий ва  ўрта махсус  таълим вазирлиги, Тошкент молия институти.  - Тошкент : IQTISOD-MOLIYA, 2014.  - 200 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: Б.187-197.  - 100 нусха.  - ISBN 978-9943-13-519-2 (муқовада): 7500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43287/3 Инв. № 2015/17-A1300
ББК 65.32(5Ў)
 
 
 
Камилов Б.Г.
      Ўзбекистон шароитида дарё форелини етиштириш: фермерлар учун амалий тавсиялар / Б.Г.Камилов, И.И.Халилов;  Глобал экологик фонднинг Кичик грантлар дастури, Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти.  - Тошкент : Baktria press, 2014.  - 96 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: Б. 93. - Илова Б. 94-95 - 1000 нусха.  - ISBN 978-9943-4412-5-5: 8600 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43186/4 Инв. № 2015/5-A361
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/5-A362
ББК 47.2
 
 
Асқаров Қ.
      Пилла қурти чиқиндиларидан хлорофилл, металлопорфиринлар, биологик ва каталитик фаол моддалар олишнинг илмий асослари: Монография / Қ. Асқаров, Д.К. Холмуродова, Н.С.Тонгяриқов; масъул муҳаррир С.С.Негматов  - Тошкент : IQTISOD-MOLIYA, 2014.  - 200 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: Б.181-197.  - 100 нусха.  - ISBN 978-9943-13-495-9 (муқовада): 7500 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43288/3 Инв. № 2015/17-A1299
ББК 28.088
 
 
 
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини бошлаш: ўқитувчилар учун қўлланма.  - Тошкнет : ЮНЕСКО, 2011.  - 64 б.  - 150 нусха.  - 6000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43262/0 Инв. № 2015/18-1373
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/18-1374
3. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/18-1375
ББК 65.9(5Ў)09
 
 
 
 
 
Санакулова Б.
      Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш орқали иқтисодий ўсишни таъминлаш: монография / Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Тошкент молия институти.  – Тошкент : IQTISOD-MOLIYA, 2014.  - 252 б.  - Фойдаланилган адабиётлар: Б.239-244.  - 100 нусха. - ISBN 978-9943-13-517-8 (муқовада): 7900 сўм
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43290/3 Инв. № 2015/17-A1296
ББК 65.9(5Ў)09
 
 
 
Уразова,  Раъно
      Зардуштийликдаги маъбудларнинг тарихий-ижтимоий таҳлили: монография / Ўзбекистон Республикаси халқ таълими вазирлиги, Тошкент вилоят давлат педагогика институти; масъул муҳаррир М.Исҳоқов.  - Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2013.  - 145 б.  - Фойдаланилган адабиётлар : Б. 130-137.  - 200 нусха.  - ISBN 978-9943-07-059-2: 9000 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43197/2 Инв. № 2014/129-10849
ББК 66.3(5Ў)
 
 
 
Шукурова Э.
      Дил сўз: шеърлар.  - Тошкент : Akademnashr, 2014.  - 116 б.  - 1000 нусха.  - ISBN 978-9943-4402-8-9: 4800 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43195/2 Инв. № 2015/7-A721
ББК 84(5Ў)7
 
 
 
 
 
 
Травен,  Бруно
      Олтин касофати / Таржимон Р.Умматов. - Тошкент : Davr press, 2014.  - 192 б.  - 2000 нусха.  - ISBN 978-9943-4314-5-4: 6900 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр N1-31976/2 Инв. № 2015/17-A1308
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/17-A1345
ББК 84(4Гем)
 
 
 
 
 
Абдуллаев,  Ҳамидулла
      Эзоп: ҳикоялар.  - Тошкент : Davr press, 2014.  - 192 б.  - 1000 нусха.  - ISBN 978-9943-4314-2-3: 8100 сўм.
1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-43271/2 Инв. № 2015/17-A1310
2. ХР-Хранение (Общ.) Инв. № 2015/17-A1343
ББК 84(5Ў)7
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar