Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (15-19 oktyabr 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 15-19 oktyabr oyida  1555 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan: 
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 134 nusxada avtoreferatlar, 46 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 57 nusxada jurnal, 1318 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi
O’zbek tildagi kitoblar 

 Yoqubjonov,  Xushnud
Yaxshining ko’nglida gina oz bo’lar [Matn]/   X. Yoqubjonov  .  - Toshkent : Istiqlol , 2012 .  - 264 b .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-11-131-8 : 5400 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-40185/2 Inv. № 2012/139-A8330
2. Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/139-A8331
BBK 85.313(5O’)

 

 

Xoldor,  Olimjon
Dramalar [Matn] : tarixiy drama, fojia/   O. Xoldor  .  - Andijon nashriyot-matbaa : "Andijon nashriyot-matbaa" , 2012 .  - 104 b. .  - 100 nusxa .  - ISBN 978-9943-331-77-8 : 3200 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-40186/2 Inv. № 2012/135-A7957
2. Kitob saqlash Shifr  Inv. № 2012/135-A7958
BBK 84(5O’zb)

 

 

Sobirova I.B.
Boylik sari bir qadam. 101 biznes g’oya [Matn]/  I.B. Sobirova, N.B. Shamsieva  .  - Toshkent : Akademnashr , 2012 .  - 128 b. .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-389-39-7 :  4300 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr  Yu-40181/2 Inv. № 2012/135-A7979
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/135-A7980
BBK 65.9(5O’)09

 

 

Mirzayor,  O’ktam
Tuproq hidi [Matn] : qissalar va hikoyalar/   O’. Mirzayor  .  - Toshkent : O'zbekiston , 2012 .  - 224 b .  - 2000 nusxa .  - ISBN 978-9943-01-755-9 :  4700 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr Yu-40178/2 Inv. № 2012/139-A8263
2. Kitob saqlash Shifr   Inv.  № 2012/139-A8264
BBK 84(5O’)6

 

 

Homidiy,  Hamidjon
Nizomiy dilbandlari [Matn] : tazkira/   H. Homidiy  .  - Toshkent : Alisher Navoiy nomidagi 
O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti , 2012 .  - 248 b. .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-06-413-3 :  6000 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr Yu-40110/2 Inv. № 2012/135-A7973
2. Kitob saqlash Shifr   Inv. № 2012/135-A7974
BBK 83(5O’)

 

 

Rus tilida

Керимов, Усеин Люманович
Герменевтика мифов Древней Греции [Текст] : учебно-метод. пособие по курсу "Философия идеи"/   У. Л. Керимов  .  - Ташкент : San'at , 2012 .  - 512 c. .  - Библиогр.: с. 479-487.- Прилож.: с. 488-510 - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-388-30-7 (в пер.) : 7000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257587 Инв. № 2012/153-А9468
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/153-А9469
ББК 1Ф150
8ФИ

 

Иванова,  Мария Сагадиевна
Краткий семейный справочник о наследстве и наследовании [Текст]/   М. С. Иванова  .  - Ташкент : Norma , 2012 .  - 116 c. .  - 7650 экз. .  - ISBN 978-9943-316-89-8 : 3000 cум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51481/2 Инв. № 2012/134-А7907
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/134-А7908
УДК 347.6(575.1)

 

 

Хакимов Р.Т.
Международная правосубъектность: вопросы истории, теории и практики [Текст]/  Р.Т. Хакимов ; Ташкентский гос. экономический ун-т   ; Узбекская ассоциация международного права     ; ред. Б. Алиев .  - Ташкент : Янги аср авлоди , 2012 .  - 160 с. .  - 100 экз .  - ISBN 978-9943-08-829-0 (в пер.) : 7000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51480/2 Инв. № 2012/135-А7983
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/135-А7984
УДК 341.2

 

Хамедов,  Иса Ахлиманович
Административное право Республики Узбекистан. Общая часть [Текст] : учебник/   И. А. Хамедов, Л. Б. Хван, И. М. Цай ; Университет мировой экономики и дипломатии   ; Ташкентский государсвенный юридический институт     .  - Ташкент : Konsauditinform-nashr , 2012 .  - 592 с. .  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-311-22-0 (в пер.) : 8000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-51491 Инв. № 2012/153-А9470
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/153-А9471
УДК 35(С)(07)

 

Набиева М.М.
Экономическая лексика английского языка для студентов неязыковых вузов [Текст] : учебное пособие/  М.М. Набиева ; М-во высшего и среднего специального образования РУз , Ташкентский финансовый ин-т    .  - Ташкент : Adib , 2012 .  - 592 с. .  - 172 экз. .  - ISBN 978-9943-317-78-9 : 7000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр V-257588 Инв. № 2012/153-А9472
2. Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/153-А9473
ББК 4И(Англ)-31(075.8)

 

Ingliz Tilida 

The Japanese Economic System and Its Historical Origins [Теxт] /  translated by Susan Herbert   .  - New York : Oxford University Press , 2002 .  - 294 p. .  - (Japan business and economics series) . - Appendices: p. 281-282.- Index: p. 283-294 - ISBN 0-19-828901-4 (hardcover) : 38500 som.
1. ChZ3 Code  P/VII-15332 Inv. № 2012/125-7173
UDC 338(520)

 

 

Kim,  Kee-duk
On the front line of korean genre films [Теxт]/   K. Kim  .  - Busan : Hermes , 2011 .  - 223 p. .  - (Illumination Series 4) . -  : 28300 som.
1. ChZ3 Code P/VI-23394 Inv. № 2012/125-7189
BBK Щ 373(5Ко)

 

 

 

Amen J.,  Henry
Korean for beginners [Теxт] : mastering conversational Korean/  J.  H. Amen, K. Park ;  illustrations by Aya Padron .  - Korea : Tuttle Publishing , 2010 .  - 160 p. : 1 (CD-ROM) .  - ISBN 978-0-8048-4100-9 (hardcover) : 42000 som.
1. ChZ3 Code P/VII-15334 Inv. № 2012/125-7205
BBK 4И(Кор)(07)

 

 

Hallyu [Теxт] : influence of Korean popular culture in Asia and Beyond  .  - Seoul : SNUPress , 2011 .  - 504 p. .  - Index: p. 501-504 - ISBN 978-89-521-1201-9 (hardcover) : 43000 som.
1. ChZ3 Code P/VI-23388 Inv. № 2012/125-7174
UDC 008(103+104)

 

 

 

Understanding Contemporary Korean Culture [Теxт] / Korean Cultural Research Institute    .  - Seoul : Jimoondang , 2011 .  - 288 p. .  - (Ewha's Korea Studies Series for Globalization 2) . - Index: p. 287-288 - ISBN 978-89-6297-022-7 : 25000 som.
1. ChZ3 Code P/VI-23389 Inv. № 2012/125-7214
UDC 008(103+104)

 

 

 

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar