Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (2-5 oktyabr 2012 yil)

Alisher Navoiy nomidagi Ozbekiston Milliy kutubxonasiga 2012 yil 2-5 oktyabr oyida  1923 nomda bosma nashrlar kelib tushdi. Shundan:
-Respublika va MDH davlatlaridan kelgan 116 nusxada avtoreferatlar, 85 nomda kitoblarni Kitob saqlash, Oqish zallari hizmati, Xorijiy adabiyotar hizmatining asosiy va komakchi fondlaridan;
- Respublika va Rossiya hududida chop etilgan davriy nashrlar, 172 nusxada jurnal,1550 nusxada gazetalarni, "Tafakkur", "Istiqbol" "Ozbekiston", "Jahon", oqish zallarida;

Ayrim axborot resurlarning bibliografik tavsifi

O’zbek tildagi kitoblar

Mo'min, Po'lat
Bo'ladigan bolalar [Матн]: She'rlar/P. Mo'min.- Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012. - 84 b. : rasmli .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-08-886-3 : 3600 so'm.
1.Kitob saqlash Shifr Inv. Yu-40126/2 Inv. № 2012/131-7674
2.Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/131-7675
BBK 84(5O')7
 

 

 

O’zbekiston Respublikasi tijorat banklarida buxgalteriya hisobi hisobvaraqlari rejasi [Matn].- Toshkent: Norma, 2012 .- 424 b. . - 1500 nusxa .- ISBN 978-9943-316-87-4 : 5700 so’m.
1. Kitob saqlash Shifr Inv. Yu-40120/2 Inv. № 2012/131-7725
2. Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/131-7726
BBK 65.052
 

 

 

Saydivalieva X.X.
Auditorlik faoliyatini shartnomaviy huquqiy tartibga solish [Matn]/  X.X.Saydivalieva;
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi , Mirzo Ulug’bek nomidagi
O’zbekiston Milliy universiteti; mas'ul muharrir: R.J. Ro’ziev. - Toshkent : Akademiya , 2012. - 176
b. . - 150 nusxa.  - ISBN 978-9943-22-072-0: 4800 so’m.
1.Kitob saqlash Shifr Inv.  Yu-40104/3 Inv. № 2012/132-A7791
2.Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/132-A7792
                         3.Kitob saqlash Shifr Inv.  № 2012/132-A7793
                         4.Kitob saqlash Shifr Inv.  № 2012/132-A7794
                         BBK 67.404.2

Mahmudov,  Nizomiddin
Tilimizning tilla sandig’i [Matn]/ N.Mahmudov. - Toshkent: G’ofur G’ulom, 2012. - 152 b. . - 500 nusxa.  - ISBN 978-9943-03-436-5: 6000 so’m.
1.Kitob saqlash Shifr Inv. Yu-40101/3 Inv. № 2012/135-A7987
2.Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/135-A7988
BBK 83.3(5O’)
 

 

 

Sherali, Suyun
Og’riqning rangi[Matn]: she'rlar/ S.Sherali.- Namangan: Namangan nashriyoti, 2012.-  144 b. .- 500 nusxa .  - ISBN 978-9943-4050-5-9: 3400 so’m.
1.Kitob saqlash Shifr Inv. Yu-40131/2 Inv. № 2012/135-A7953
2.Kitob saqlash Shifr Inv. № 2012/135-A7954
BBK 84(5O'zb)7
 

 

 

Rus tilida

Н 17
Надырханов У.С.
Прямые иностранные инвестиции в Узбекистане: опыт, проблемы, пeреспективы роста [Текст]/  У.С. Надырханов; Академия наук Республики Узбекистан, Институт экономики; отв. ред. А.Ф. Расулев .  - Ташкент: Fan va texnologiya, 2011 .  - 184 c. .  - Тит.л.парал.на рус. и англ. яз.- Лит.: с. 175-182  - 500 экз. .  - ISBN 978-9943-10-495-2 (в пер.) : 6000 сум.
1.Хранение (Общ.) Шифр У-51379/2 Инв. № 2012/75-А3729
2.Подсобное хранение Шифр Инв. № 2012/150-А9211
                         УДК 339.727.22(575.1)

Владимирова,  Нинель Васильевна
Развитие узбекской прозы ХХ века и вопросы художественного перевода [Текст]/   Н. В. Владимирова ред. Н.Ф. Каримов .  - Ташкент : Фан , 2011 .  - 336 с. . - 300 экз. . - ISBN 978-9943-19-099-3 (в пер.): 10000 сум.
1.Хранение (Общ.) Шифр У-50972/3 Инв. № 2012/150-А9209
ББК 8С(Узб)
 

 

 

Ш 46
Шеметов П.А.
Повышение эффективности использования техногенных ресурсов глубоких карьеров [Текст]/  П.А. Шеметов ;  П.А. Шеметов, В.Н.Сытенков, Р.Ш. Наимова; отв. ред. Ю.Д. Норов .- Ташкент: Фан, 2011. - 184 с.: ил .- список исп. лит-ры: с. 173-178 - 300 экз. - ISBN 978-9943-19-135-8(в пер.): 12000 сум
1.Хранение (Общ.) Шифр VI-346896 Инв. № 2012/23-А1076
2.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/23-А1077
3.Подсобное хранение Шифр Инв. № 2012/150-А9208
                         УДК 622.271 622.83

К 34
Кельдиев, Толиб Тухтасинович
Литература [Текст]: справочник абитуриента/ Т. Т. Кельдиев.  - Ташкент : Ўқитувчи , 2010 .  - 288 с. .  - 3000 экз. .  - ISBN 978-9943-02-302-4 (в пер.) : 7000 сум.
1.ХР Шифр У-50986/3 Инв. № 2010/132-А7866
2.ХР Шифр Инв. № 2010/132-А7867
3.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2012/150-А9205
4.МИРЦ Шифр L-83.3(0) Инв. № 2011/70-3946
5.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2011/70-3944
                         6.Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2011/70-3945

Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-2015 гг.[Текст] : статистический сборник.  - Ташкент : Узбекистан , 2011 .  - 136 с. .  - 5000 экз. .  - ISBN 978-9943-01-744-3 (в пер.) : 7000 сум.
1. Хранение (Общ.) Шифр У-50997/3 Инв. № 2012/150-А9206
УДК 338(575.1)
 

 

 

Ingliz tilida 

Traditional food [Теxт]: A taste of korean life. - Korea : Seoul Selection, 2010.  - 132 p. . -  : 25000
1. ChZ3 Code Inv.№ 2012/125-7193
UDC 008
 

 

 

 

Education in the creative economy [Теxт]: Knowledge and learning in the age of innovation  .  - USA : Peter lang , 2010 .  - 674 p. .  -  : 57800
1. ChZ3 Code Inv.№ 2012/138-8239
UDC 80
 

 

 

 

Yongjae,  Choe
A short history of Korea [Теxт]  .  - Korea : Compass Publishing , 2011 .  - 156 p. . -  : 38000
1. . ChZ3 Code Inv. № 2012/125-7216
UDC 90
 

 

 

 

Mahmoud, Maher Taha
Queen Nefertari [Техт] : The Most Beautiful of Them.  - Egypt: Al-Ahram Commercial Press, 2011. - 135 p. . - : 28000 s.
1. . ChZ3 Code Inv. № 2012/124-7124
UDC 90
 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar