Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Yangi kelgan adabiyotlar (7–19 iyul 2014 y.)

Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yil 7– 19 iyul kunlari 1983 nusxada bosma va elektron nashrlar kelib tushdi. Shundan:

- Respublikava MDH davlatlaridan kelgan kitoblar - 94 nusxa, avtoreferatlar -17 nomda, CD-ROM-5 ta. Ushbu nashrlar Kitob saqlash fondi hamda O`qish zallarining asosiy va ko`makchi fondlaridan joy olgan.

 - Respublikamiz va Rossiya hududida chop etilgan jurnallar - 158nusxa, gazetalar - 1709 nusxa. Davriy nashrlar bilan "Tafakkur", "Istiqbol", "O`zbekiston", "Jahon" o`qish zallarida tanishish imkoniyati mavjud.

 
Ayrim axborot resurslarning bibliografik tavsifi
O’zbek tilida

Ҳаким,  Охунжон

Ғалатидунё.Сайланма [Matn] :эсселар, қиссалар, ҳикоялар, адабийўйлар : Жилд III / О. Ҳаким ;    .  - Тошкент :Sharq , 2014 .  - 376 б. .  - 1500 нусха .  - ISBN 978-9943-00-949-3 (муқовада) : 7500 сўм.

1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42685/3 Инв. № 2014/48-А4158

2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/48-А4159  ББК 84(5Ў)6

 

Sher,  Abdulla

Estetika (nafosatfalsafasi) [Text] :   .  - Тоshkent :O'zbekiston , 2013 .  - 368 b. .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-28-042-7 : 7300 so'm

1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42644/3 Инв. № 2014/43-А3725

2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/43-А3726

 ББК 87.8

Матбобоев,  Боқижон

Андижонтарихи [Text] :   : Қадимгидаврлардан ХХ асрбошларигача / Б. Матбобоев, З. Машрабов ; ЎзбекистонРеспубликасиФанларакадемияси  ; Академик Я.Ғ. ҒуломовномидагиАрхеологияинститути  ; З.М. БобурномидагиХалқарожамоатфонди   ; мухаррир Ю.Ф. Буряков ; мухаррир М.Х. Исомиддинов .  - Тошкент :Sharq , 2014 .  - 280 б. .  - 1000 nusxa .  - ISBN 978-9943-26-056-6 : 12000 so'm

1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42659/3 Инв. № 2014/48-А4118

2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/48-А4119   ББК 63.4(5Ў)

Эргашходжаева Ш.Д.

Маркетинг [Matn] :дарслик / Ш.Д. Эргашходжаева ; ЎзбекистонРеспубликасиОлийваўртамахсустаълимвазирлиги , Тошкентдавлатиқтисодиётуниверситети  ; мухаррир А.В. Ваҳобов .  - Тошкент :Иқтисодиёт , 2013 .  - 340 б. .  - Фойдаланилганадабиётлар : б. 334-337 - 100 нусха .  - ISBN 978-9943-4023-1-7 : 5800 сўм.

1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42671/2 Инв. № 2014/48-А4053

2. ХР-Хранение (Общ.) ШифрИнв. № 2014/48-А4054 ББК 65.290-2

Эргашев,  Ботиржон

Кунданкуняхши [Matn] :шеърлар / Б. Эргашев ;    .  - Тошкент :Шарқ , 2014 .  - 176 б. .  - 3000 нусха .  - ISBN 978-9943-26-008-5 (муқовада) : 5500 сўм.

1. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Ю-42675/2 Инв. № 2014/48-А4108

2. ХР-Хранение (Общ.) Шифр Инв. № 2014/48-А4109

 ББК 84(5Ў)7

Ingliz tilida

Stechschulte,  Pattie

Georgia [Text] / P. Stechschulte ; consultants Melissa N. Matusevich ; edt K.  L. Parker - Canada : Children's Press , 2008 .  - 80 p. : color illustrations .  - ISBN 0-531-18803-5 : 10000 sum.

1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15755 Инв. № 2013/141-11017

УДК 308(7/8)

Landau,  Elaine

The National Anthem [Text] / E. Landau  .  - New York : Children's Press , 2008 .  - 48p. : il. .  - (A true book) . - ISBN 978-0-531-12633-2 (hard cover) : 12300 sum.

1. ЧЗ3-Хранилище зарубежнойлитературыШифр P/VI-23878 Инв. № 2013/145-11606

 УДК 342.39И

Landau,  Elaine

The American Flag [Text] / E. Landau  .  - New York : Children's Press , 2008 .  - 48p. .  - (A true book) . - ISBN 978-0-531-12625-7 (hard cover) : 12300 sum.

1. ЧЗ3-Хранилище зарубежнойлитературыШифр P/VI-23879 Инв. № 2013/145-11608

УДК 342.39И

Miller,  Amanda

What does the president do? [Text] / A. Miller  .  - New York : Children's Press , 2009 .  - 24 p. : color illustration .  - (News nonfiction readers) . - ISBN 978-0-531-21088-8 (hard cover) : 4000 sum.

1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VI-23868 Инв. № 2013/141-11107

 УДК 342.51

Leotta,  Joan

Massachusetts [Text] / J. Leotta ; consultants Melissa N. Matusevich ; edt K.  L. Parker. - Canada : Children's Press , 2008 .  - 80 p. : color illustrations .  - ISBN 0-531-18805-1 : 10000 sum.

1. ЧЗ3-Хранилище зарубежной литературы Шифр P/VII-15756 Инв. № 2013/141-11020

 УДК 308(7/8)

 

Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 9-11 mart)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 29 fevral – 5 mart)
 

natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar